Estatutos

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES, PARES D’ALUMNES
(AMPA) DEL COL•LEGI PÚBLIC PROFESSOR RAMIRO JOVER
DE VALÈNCIA
CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r.- Es constitueix l’Associació de Mares, Pares d’Alumnes, denominada Col•legi Públic Professor Ramiro Jover de València acollida al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, sense ànim de lucre, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar, adquirir, posseir, gravar i alienar, tota classe de béns, així com per a realitzar tota classe d’actes i col•laboracions per al compliment dels fins previstos en els presents Estatuts i els que li siguen assignats per les Lleis.

Article 2n.- L’àmbit de l’Associació és local i el seu domicili social es fixa en el Centre situat al Carrer Pius IX sense número, de la localitat de València, CP 46017

Les reunions de l’Associació, d’acord amb el que disposa l’Article 5.4 de la Llei Orgànica 8/85, de 3 de Juliol, reguladora del Dret a l’Educació, i l’Article 7 del Decret 126/86, de 20 d’Abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, podran celebrar-se en els locals del Centre.
CAPÍTOL II.- FINS I ACTIVITATS
Article 3r.- L’Associació de Mares, Pares d’Alumnes, es constitueix per al compliment dels següents fins:

a) Assistir a les Mares, Pares o Tutors en tot allò que concerneix a l’Educació de les seues filles, fills o pupils.

b) Defendre els drets de les Mares i Pares en quant concerneix a l’Educació de les seues filles i fills.

c) Participar en l’elecció dels representants de les Mares i Pares en els Òrgans Col•legiats del Centre, presentant candidatures, vetlant per la puresa del procés electoral i col•laborant en la correcta realització de les eleccions.

d) Participar en els Òrgans del Municipi, Comarca, Zona, Província, Comunitat Autònoma o Administració Central de l’Estat, en els que es troba establit o se vullga la presència de l’Associació, fins i tot per mitjà de la presentació de candidatura.

e) Col•laborar en la labor educativa del Centre, promovent i organitzant, si és procedent, la realització d’activitats extraescolars i complementàries, culturals, esportives i recreatives.

f) Informar, orientar i estimular a les Mares i Pares respecte a les obligacions i drets que els incumbeixen en relació amb l’Educació de les seues filles i fills.

g) Col•laborar en l’elaboració, desenvolupament o modificació del Reglament de Règim Interior del Centre.

h) Promoure i facilitar la participació de les Mares i Pares en el control de la gestió del Centre.

i) Fomentar les relacions de cooperació del Centre amb altres establiments escolars i els sectors socials i culturals de l’entorn.

j) Promoure la plena realització del principi de gratuïtat en l’àmbit del Centre, així com l’efectiva igualtat de drets de totes i tots els alumnes, sense discriminació per raons socioeconòmiques, ideològiques, confessionals, raça o sexe.

k) Requerir als poders públics el compliment de les Lleis, Reglaments i Plans d’Actuació relatius a l’Educació, demanant l’atenció i ajuda que aquesta mereix.

l) Desenvolupar programes d’Educació familiar per a proporcionar a Mares, Pares i Tutors, coneixements i orientacions relacionades amb la seua funció educadora.

m) Organitzar i promoure activitats formatives, culturals i d’estudis entre tota la Comunitat Escolar.

n) Contribuir a l’adequat funcionament dels diversos serveis del Centre.

ñ) Promoure reunions de col•laboració i contribuir a les bones relacions entre tots els Estaments de la Comunitat Escolar.

o) Vetlar pel respecte als drets de les i els alumnes.

p) Representar els interessos generals de les Mares i Pares davant de les instàncies Educatives i altres Organismes.

q) Qualssevol altres que li siguen assignats directa o indirectament per les Lleis.

Article 4t.- Per al millor compliment dels seus fins, l’Associació, podrà sol•licitar el seu ingrés i participar en la Federació Provincial que a l’efecte estiguera constituïda.

Per a sol•licitar l’ingrés serà necessari l’acord de l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal fi.
CAPÍTOL III.- DELS SOCIS
Article 5é.- 1. Seran socis les Mares, Pares o representant/s legal/s de les i els alumnes matriculats en el Centre, sempre que ho sol•liciten expressament.

2. En el cas que la Mare i el Pare o el Tutor i la Tutora de l’alumne, ostenten la condició de socis, estos dos tindran veu i vot en les reunions de l’Associació.

Article 6é.- Seran drets dels associats:

a) Elegir i ser elegible per a totes les funcions representatives de l’Associació.
b) Tindre veu i vot en la forma especificada en l’Article anterior.
c) Prendre part en totes les activitats de l’Associació i utilitzar els serveis que puguen establir-se en benefici dels socis.
d) Dirigir peticions i proposar iniciatives als Òrgans de Govern de l’Associació.
e) Demanar i rebre de la Junta Directiva quanta informació necessiten sobre la gestió associativa.
f) Les altres que es deriven dels presents Estatuts i de les Lleis.

Seran deures dels associats:

a) Complir els Estatuts de l’Associació i els acords de l’Assemblea.
b) Assistir a totes les reunions i actes convocats per la Junta Directiva. Per a poder exercitar el dret a vot els socis hauran d’estar a corrent de pagament de les quotes ordinàries, que es posaran al cobrament de Juny a Desembre de cada any, i les extraordinàries corresponents al curs escolar. Cas contrari podrà assistir a les Assemblees i reunions de Junta Directiva amb veu però sense vot.
c) Contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació en la forma que s’establisca per l’Assemblea.
d) Col•laborar activament en el compliment dels fins de l’Associació i en l’eficàcia d’execució dels mateixos.
Article 7é.- 1. Es causarà baixa en l’Associació:

a) Per petició de la interessada/o.
b) Per baixa de les filles, fills o tutelats en el Centre.
c) Per falta injustificada al pagament de les quotes, sense perjuí de les accions que competisquen a l’Associació per a exigir el seu cobrament.
d) Per incompliment dels Estatuts.
e) Per utilització de l’Associació amb fins aliens als específics de la mateixa.
2. En els supòsits c), d) i e) de l’apartat anterior, s’obrirà un procés contradictori en la que serà oït l’interessat. A tal fi, per la Junta Directiva es nomenarà un Instructor i un Secretari, que formularà plec de Càrrecs que serà notificat al soci, a fi de que puga oposar descàrrecs i sol•licitar i proposar la pràctica dels mitjans de prova que considere oportuns, en el termini de cinc dies des de la notificació d’aquell. Transcorregut el dit termini l’Instructor elevarà proposta a la Junta Directiva qui dictarà l’oportuna Resolució.

3. En tot cas els acords de la Junta Directiva seran recorribles davant de l’Assemblea General.
CAPÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN
Article 8é. – L’Associació estarà regida per l’Assemblea General de socis i la Junta Directiva amb les funcions que s’especifiquen en l’Article següent.

Article 9é. – 1. L’Assemblea General de socis és l’Òrgan sobirà de l’Associació. Es reunirà una vegada a l’any, obligatòriament en el primer trimestre del Curs Escolar en sessió Ordinària, per a l’aprovació dels comptes, Pressupost i Programa General d’Actuació Social. Es reunirà en sessió Extraordinària sempre que ho sol•licite formalment un terç dels associats a la Junta Directiva.
2. L’Assemblea General comprén a totes i tots els associats.
3. Totes les sessions seran convocades pel President/a, amb expressa indicació de l’Orde del Dia establit per la Junta Directiva. Les convocatòries hauran de dirigir-se als domicilis particulars dels associats amb, almenys, cinc dies d’anticipació, i publicar-se en el tauler d’anuncis de l’Associació.
Si la convocatòria d’Assemblea General fóra sol•licitada per dos terços dels socis i sòcies, i el President/a no procedira a convocar la mateixa en el termini de huit dies des de la sol•licitud, les sòcies i socis sol•licitants procediran a la convocatòria i celebració d’Assemblea General en el domicili de l’Associació
4. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concórreguen, presents o representats la majoria dels associats, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre d’assistents.
5. Serà necessari el vot favorable dels dos terços d’associats presents o representats en Assemblea Extraordinària per a adoptar les següents decisions:
a) Disposar i alienar béns.
b) Realitzar compres extraordinàries per un valor superior al 25% del pressupost anual.
c) Sol•licitar la Declaració d’Utilitat Pública de l’Associació.
d) Sol•licitar la integració en Federacions.
e) Modificar els Estatuts.
f) Dissoldre l’Associació.
g) Elegir la Junta Directiva.
En els altres supòsits bastarà amb la majoria dels socis presents o representats.

Article 10é.- L’Associació estarà administrada per una Junta Directiva. La Junta Directiva, elegida per l’Assemblea, es reunirà per a determinar els seus càrrecs i funcions segons s’arreplega en aquests Estatuts.
La composició de la Junta Directiva serà:

• President/a
• Vicepresident/a
• Secretari/a
• Tresorer/a
tres vocals com a mínim, i quinze vocals com a màxim, segons necessitats, i previ acord de l’Assemblea General, havent d’assignar-los un número d’orde.

1. La Junta Directiva tindrà un mandat de dos anys de duració.

2.- Les vacants que es pogueren produir en els càrrecs de la Junta Directiva podran cobrir-se provisionalment per qualsevol dels seus membres, fins que se celebre la primera reunió de l’Assemblea General.
En el cas de no haver-hi cap substitut més, la Junta Directiva podrà cobrir provisionalment, per qualsevol dels seus socis, fins que se celebre la primera reunió de l’Assemblea General.

3.- Qualsevol associat podrà presentar en la Secretària de l’Associació la seua candidatura, personal o col•lectivament, per a cobrir els càrrecs a renovar (vacants) de la Junta Directiva, amb vista a l’Assemblea.

4.- La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al mes i sempre que fóra convocada pel President. També haurà de reunir-se a petició d’un terç de la totalitat dels seus components. La convocatòria serà cursada pel Secretari expressant l’Orde del Dia. Els acords s’adoptaran per majoria simple decidint en cas d’empat el vot de qualitat del President/a.

5.- Les funcions de la Junta Directiva seran les següents:
 Execució dels acords adoptats per l’Assemblea General.
 Gestió de tots els assumptes que siguen d’interés per a l’Associació.
 Presentació a l’Assemblea dels Pressupostos, Comptes i Programa Anual d’Activitats.
 Admissió de socis i propostes a l’Assemblea General per a l’expulsió. D’acord amb el procediment previst en l’Article 7é d’aquests Estatuts.

Article 11é.- El President ostenta la representació de l’Associació, presideix les reunions socials i respon davant de l’Assemblea de la gestió realitzada per la Junta Directiva. Té la disposició conjunta amb el Tresorer dels fons socials, ordenant els pagaments necessaris d’acord amb el Pressupost social.
El President serà elegit per la Junta Directiva d’entre els seus membres en la primera reunió que es convoque, per majoria absoluta en la primera votació, cas de no aconseguir cap dels candidats la dita majoria absoluta, s’elegirà entre els dos candidats més votats per majoria simple.

Article 12é.- Hi haurà un Vicepresident encarregat de substituir el President quan siga necessari. El President, podrà delegar en el mateix les seues competències per a l’atenció o gestió d’assumptes determinats o un conjunt dels mateixos, prèvia conformitat de la Junta Directiva.
Per a la seua elecció se seguirà el mateix sistema i procés que l’establit en el paràgraf 2 de l’article 11é.
Articule 13é.- El Secretari atendrà les comunicacions i correspondència ordinària, portarà els Llibres d’Actes i la resta de reglamentaris, lliurarà Certificats del seu contingut, conservarà l’arxiu, vetlarà per la conservació dels locals i guardarà el Segell de l’Associació.
Per a la seua elecció se seguirà el mateix sistema i procés que l’establit en el paràgraf 2 de l’article 11é.

Article 14é.- El Tresorer estarà encarregat de recaptar i conservar els fons i béns socials, pagarà els lliuraments expedits conjuntament amb el President, portarà els Llibres de Comptabilitat, elaborarà el Projecte de Pressupost que la Junta Directiva ha de presentar davant de l’Assemblea General i prepararà els Comptes que hagen de sotmetre’s a la dita Assemblea.
Per a la seua elecció se seguirà el mateix sistema i procés que l’establit en el paràgraf 2 de l’article 11é.

Article 15é.- A més de les seues funcions ordinàries els vocals podran rebre, per acord de la Junta Directiva, l’encàrrec de presidir o coordinar grups de treball, o l’execució d’encàrrecs, comissions, representacions i altres tasques que per la Junta Directiva els foren encomanades.
CAPÍTOL V.- PATRIMONI
Article 16é.- 1.- L’Associació manca de patrimoni fundacional. El patrimoni social que es vaja constituint estarà compost per tots els béns que s’adquirisquen per a la realització dels fins socials.

2.- L’administració del patrimoni correspon a la Junta Directiva.

3.- Els recursos econòmics consisteixen en les rendes del patrimoni, les quotes dels socis determinades per unitat familiar, les subvencions, llegats i donacions que puguen legalment acceptar-se, ben procedisquen de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, nacionals o estrangeres que acorden concedir-les.

4.- L’import de les quotes dels associats serà d’un mínim la determinació del qual és competència de l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. No obstant els socis podran determinar lliurement la seua pròpia quota, sempre que el seu import siga superior al mínim establit.

5.- El pressupost anual ordinari no excedirà de seixanta mil cent un Euros amb vint-i-un cèntims d’Euro (60.101,21 €) del total dels fons socials disponibles en cada exercici.

6.- L’Associació, a través de la seua Junta Directiva, podrà concedir o sol•licitar subvencions i prestecs amb destí a la realització dels seus fins Estatutaris.

7.- L’Associació no té fi de lucre.
CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ
Article 17é.- L’Associació es constitueix amb un termini de duració indefinit. L’Assemblea General, reunida en sessió extraordinària per a aquest fi, podrà acordar la dissolució de l’Associació.
En cas de dissolució es nomenarà una Comissió Liquidadora, integrada per tres membres, tots ells socis de l’Associació, que s’encarregaran de la liquidació del patrimoni social, destinant el seu import a aquella entitat sense fi de lucre, dedicada a la realització de fins educatius amb un esperit semblant a què anima a l’Associació, que assenyale l’Assemblea General Extraordinària.
CERTIFICAT:
Per a fer constar que els presents Estatuts són modificació dels què van ser visats per Resolució de la Direcció General d’Interior de la Generalitat Valenciana de data 4 d’agost de 1986, i que tal modificació ha sigut aprovada per acord de l’Assemblea General Extraordinària de data 28 de gener del 2004.
I perquè conste als efectes oportuns, s’expedeix el present certificat, amb el vistiplau de la presidenta, en la ciutat de València a 28 de gener del 2004.

V. i PL. de la Presidenta: la Secretària:
Ana Luna Valverde Pilar Montañana Casanova

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s